magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Védett természeti értékek » Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok
Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok
 

 

  • 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
    a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

  • védett és fokozottan védett növény- és állatfajok fajmegőrzési tervei
  • természetvédelmi (madárvédelmi) indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek a magyar légtérszerkezetben

     

 


 

A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről


(Módosította a 21/2001. (IX. 28.) KöM rendelet, a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet és a 23/2007. (VI. 27.) KvVM rendelet)


A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. §-ának (2) bekezdésében, 69. § (3) bekezdésében, továbbá 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


1. §


(1) A védett növény-, illetve állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú, illetőleg a 2. számú melléklet, a fokozottan védett növény-, illetve állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 3. számú, illetőleg a 4. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg.

(2) A teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetében. A példányra vonatkozó pénzben kifejezett értékek gombák esetében a termőtestre, zuzmók esetében a teleptestre vonatkoznak.


2. §


Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok). A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítő hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.

3. §


A fokozottan védett barlangok körét a 6. számú melléklet szerint állapítom meg.

4. §


(1) A rendelet 1-4. számú mellékleteiben nem szereplő, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok körét a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az (l) bekezdés szerinti fajokra a Tvt. 42-44. és 80. §-ának, továbbá a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997 (II. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A 7. és 8. számú mellékletben szereplő növény-, illetve állatfajok esetében a Tvt. 42. § (3)–(4) bekezdése, valamint a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti engedély csak korlátozott számú példányra, kutatási, oktatási célból, valamint egyes fajok újranépesítése, újratelepítése vagy mesterséges szaporítása érdekében, illetve egyéb közérdekből adható. Közegészségügyi okból, a légiközlekedés biztonsága, valamint az okszerű mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében - amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért - a bütykös hattyú (Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus cachinnans) és a seregély (Sturnus vulgaris) riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozása engedélyezhető, de riasztásuk a védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető.

(4) A 8. számú mellékletben szereplő hólyagos fóka és a grönlandi fóka származékai esetében a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerint engedély adható abban az esetben is, ha igazolható, hogy a származék elkészítéséhez e két faj valamelyikének egyedét az inúit nép tagjai hagyományos vadászattal ejtették el.

(5) A 7. számú mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 10.000 Ft.

(6) A 8. számú mellékletben szereplő állatfajok közül a bütykös hattyú, a házi veréb, a kárókatona, a sárgalábú sirály és a seregély pénzben kifejezett értéke egyedenként 1.000 Ft, a többi faj esetében egyedenként 20.000 Ft.

5. §


(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben felsorolt fajok kivételével - a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló, többször módosított 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés hatályát veszti.

(2) A 2. számú mellékletben felsorolt halfajok közül a dunai nagyhering, a fenékjáró küllő, a gyöngyös koncér, a leánykoncér, a szivárványos ökle és a tarka géb esetében az e rendelet szerinti védelem 2002. január 1-jén lép hatályba.

6. §


Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:


a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről, I. melléklet, II/2. melléklet és III/2. melléklet, valamint az azokat módosító

aa) a Tanács 81/854/EGK irányelve,
ab) a Bizottság 85/411/EGK irányelve,
ac) a Tanács 86/122/EGK irányelve,
ad) a Bizottság 91/244/EGK irányelve,
ae) a Tanács 94/24/EK irányelve,
af) a Bizottság 97/49/EK irányelve,
ag) a Görög Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány,
ah) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány,
ai) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány,
aj) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány;


b) a Tanács 83/129/EGK irányelve (1983. március 28.) egyes fókabébik prémjének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról;

c) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, 12. cikk (1) bekezdés, 13. cikk (1) bekezdés, II. melléklet, IV. melléklet és V. melléklet, valamint az azokat módosító

ca) a Tanács 97/62/EK irányelve,
cb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány,
cc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány;

d) a Tanács 2006. november 20-i 2006/105/EK irányelve a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról.
 

 

1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Védett növények

2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Védett állatok

3. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Fokozottan védett növények

4. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Fokozottan védett állatok

5. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyok)

6. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Fokozottan védett barlangok

7. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok

8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok

9. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez - Védett gombák és zuzmók (lichenizált gombák)

   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design